Program subvencionisanja

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA RADNU 2016/17. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2016)

                                                                                                           Član 1

 Ovom odlukom utvrđuje se pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: privatna predškolska ustanova) na teritoriji Grada Beograda i koja poseduju rešenje o verifikaciji izdato od strane nadležnog ministarstva, kao i uslovi i način za ostvarivanje ovog prava.

                                                                                                            Član 2

 Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 1. ove odluke obezbeđuju se u budžetu Grada Beograda.

                                                                                                             Član 3

 Pravo iz člana 1. ove odluke, može da ostvari roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj u radnoj 2016/17 godini, pod uslovom da je:

 - podneo zahtev za upis deteta u jednoj od 17 predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Beograd (u daljem tekstu: Predškolska ustanova), ali da zbog nedovoljnih kapaciteta dete nije moglo da se upiše,

 - da je državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji Grada Beograda, odnosno strani državljanin sa stalnim nastanjenjem na teritoriji Grada Beograda ili izbeglo lice ili interno raseljeno lice, koje ima boravište na teritoriji Grada Beograda,

 - da je dete upisano u privatnu predškolsku ustanovu

.                                                                                                            Član 4

 Pravo utvrđeno članom 1. ove odluke ostvaruje se propisima o opštem upravnom postupku.

 Zahtev za ostvarivanje prava utvrđenog članom 1. ove odluke podnosi se organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Beograda nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite (u daljem tekstu: organizaciona jedinica), na jedinstvenom obrascu koji se preuzima na sajtu Grada Beograda ili na pisarnici organizacione jedinice.

 Uz zahtev iz stava 2. ovog člana, roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj, prilaže potvrdu Predškolske ustanove da dete nije bilo upisano zbog nedovoljnih kapaciteta ove ustanove, izvod iz matične knjige rođenih za dete, odnosno rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja ili hranitelja, uverenje o državljanstvu i fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) podnosioca zahteva odnosno potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komeserijata za izbegla i raseljena lica i ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom.

                                                                                                                 Član 5

 O pravu iz član 1. ove odluke u prvom stepenu rešava organizaciona jedinica, na osnovu podnetog zahteva.

 Po žalbi na prvostepeno rešenje o pravu iz člana 1. ove odluke rešava Gradsko veće Grada Beograda.

 Pravo iz člana 1. ove odluke priznaje se od dana podnošenja zahteva, počev od 1. septembra 2016. godine i važi do početka sledeće radne godine, odnosno do 31. avgusta 2017. godine.

                                                                                                                     Član 6

 Mesečni iznos koji se priznaje kao osnov za obračun dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi može da bude najviše do ekonomske cene koja je utvrđena Rešenjem o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd, a koje donosi gradonačelnik Grada Beograda, odnosno iznos od najviše 27.136 dinara mesečno po detetu.

 Mesečni iznos naknade dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi iznosi najviše do 80% ekonomske cene iz stava 1. ovog člana, odnosno iznos od najviše 21.709 dinara mesečno po detetu.

 Obavezno učešće podnosioca zahteva iznosi 20% ekonomske cene koja je utvrđena Rešenjem o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd, odnosno 5.427 dinara.

 Dnevni iznos boravka deteta utvrđuje se deljenjem mesečnog iznosa koji se priznaje kao osnov za obračun dela troškova boravka dece, sa brojem radnih dana za obračunski mesec. Ukoliko je ugovorena cena boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi niža od ekonomske cene iz stava 1. ovog člana, dnevni iznos se utvrđuje deljenjem ugovorene mesečne cene privatne predškolske ustanove sa brojem radnih dana za obračunski mesec.

 Za dane odsustva deteta, priznaje se 50% od dnevnog iznosa.

 Troškovi boravka deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi ne nadoknađuju se za dane vikenda, državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji i obeležavaju neradno.

 Prilikom obračuna naknade dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi, uzima se ukupan iznos za naknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi, koji se utvrđuje sabiranjem sledećih iznosa:

 - iznos za dane prisustva deteta (dobija se množenjem dnevnog iznosa sa brojem dana prisustva deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi) i

- iznos za dane odsustva deteta (dobija se množenjem polovine dnevnog iznosa sa brojem dana odsustva deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi)

. Od tako dobijenog iznosa za naknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi oduzima se obavezno učešće podnosioca zahteva u iznosu od 5.427 dinara.

 Uplata naknade dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi, vrši se iz sredstava budžeta Grada Beograda na tekući račun roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja, na osnovu rešenja o prenosu sredstava i mesečnog izveštaja o prisutnosti deteta u privatnoj predškolskoj ustanovi potpisanog od strane ovlašćenog lica, a koji privatna predškolska ustanova dostavlja organizacionoj jedinici do 5. u mesecu za prethodni mesec.

                                                                                                                   Član 7

 Roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj koji je ostvario pravo iz člana 1. ove odluke, dužan je da prijavi svaku promenu koja je, po ovoj odluci, od uticaja na ostvarivanje prava iz člana 1. ove odluke, najkasnije u roku od pet dana od dana nastale promene. Roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj koji ostvari pravo na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak prava, dužan je da naknadi štetu, u skladu sa zakonom.

                                                                                                                    Član 8

 Roditelj, staratelj, usvojitelj ili hranitelj koji je ostvario pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2015/16 godini, može ostvariti pravo na naknadu dela troškova i u radnoj 2016/17 godini na osnovu podnetog zahteva za ostvarivanje ovog prava uz koji prilaže ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom.

                                                                                                                      Član 9

 Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice ("Službeni list Grada Beograda", br. 2/15 i 4/16).

                                                                                                                        Član 10

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Beograda", a primenjuje se počev od 1. septembra 2016. godine.

 

Za sve dodatne informacije nas slobodno kontaktirajte na 064/2796-390

                                Vrtić" Naša Vila" Zemun Kordunaška 17